Basic II

Bisher 0 Figuren erlernt
Class Fortschritt100%
100%

Alle  Figuren kann man sich auf dieser Webseite sehr gut ansehen.Die Figuren werden auch angesagt.

31 Wheel around 02.02.2019
32 Thar
a allemande thar 02.02.2019
b LA to an allemande thar 02.02.2019
c wrong way thar 02.02.2019
33 Slip the Clutch 02.02.2019
34 Shoot the Star 02.02.2019
shoot the star full around
35 Box the Gnat 09.02.2019
*8c. wrong way grand 09.02.2019
36 Trade 16.02.2019
a (named dancers) Trade 16.02.2019
b Couples Trade 16.02.2019
c Partner Trade 16.02.2019
37 Ocean Wave 23.02.2019
a step to a wave 23.02.2019
b balance 16.02.2019
*21c. all eight circulate 08.12.2018
38 Alamo Style 09.03.2018
39 Swing thru / left swing thru 23.02.2019
40 Run /

cross run

23.02.2019
41 Pass the ocean 16.03.2019
42 Extend (from 1/4 tag only) 16.03.2019
43 Wheel and deal 16.03.2019
44 Double pass thru 23.03.2019
45 First couple go left / right 23.03.2019
Next couple go right / left
46 Zoom 30.03.2019
47 Flutterwheel 23.03.2019
reverse flutterwheel 23.03.2019
48 Sweep a Quarter 30.03.2019
49 Trade By 23.02.2019
50 Touch 1/4 (a quarter) 30.03.2019
*21d. single file circulat 30.03.2019
51 Ferris Wheel 30.03.2019
Menü